Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
2 LM

2. 
Ontwikkelingen 2021

Inhoudsopgave arrow-up-supersmall-orange
2.1 Voortgang strategie
2.2 Financiële doelstellingen
2.3 Financiële gang van zaken
2.4 Visie op duurzame waardecreatie
2.5 Mensen, cultuur en leiderschap

2.1 Voortgang strategie

Tijdens onze Capital Markets Day in maart 2021 presenteerden wij ons nieuwe strategisch plan Step Up!. De kern van dit plan is om de groei van de organisatie te versnellen, door betere benutting van het potentieel van ons portfolio aan proposities. Wij willen dit realiseren door een nieuwe manier van werken te introduceren. Een manier van werken die de kracht van marktgroepen (ondernemerschap en marktgerichtheid) behoudt, maar de nadelen hiervan (fragmentatie en complexiteit) mitigeert. In het kader van Step Up! zijn drie strategische drivers gedefinieerd die gezamenlijk moeten leiden tot de gewenste werkwijze:

 • Radically clear
 • Always deliver
 • Full Nedap power
Ontwikkelingen 2021

2.2 Financiële doelstellingen

Het strategisch plan heeft de volgende financiële doelstellingen richting 2025:

 1. De omzet ontwikkelt zich richting een jaarlijkse high-single-digit autonome groei.
  In 2021 is de omzet met 9% gegroeid ten opzichte van 2020.
 2. Een stijgende EBIT-marge, exclusief eenmalige posten, richting 15%.
  In 2021 kwam de EBIT-marge uit op 11,1% ten opzichte van 9,0% in 2020.
 3. Het rendement op het geïnvesteerde kapitaal (ROIC) groeit harder dan de winstgevendheid.
  De ROIC bedroeg in 2021 36%, een stijging ten opzichte van 2020 (28%).
Om het langetermijnperspectief te borgen en de focus op groei en innovatie mogelijk te maken achten we een sterke financiële positie noodzakelijk. Hiervoor worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 • Een solvabiliteit van minimaal 50% en een nettoschuld/EBITDA van maximaal 1,5. Omwille van strategische redenen kan hiervan tijdelijk worden afgeweken.
  De solvabiliteit bedroeg in 2021 61% (in 2020 62%), de nettoschuld/EBITDA bedroeg -0,5 (in 2020 -0,4).
 • Aan aandeelhouders wordt de winst uitgekeerd, die resteert na aftrek van het bedrag dat nodig wordt geacht voor investeringen in rendabele groei en de gewenste financiële structuur.
  Gezien de toegenomen kapitaalefficiëntie en schaalbaarheid van de organisatie, verwachten wij ook voor de komende jaren hoge pay-out ratio’s. Voor 2021 bedraagt de pay-out ratio 106% van de winst.
Visie op duurzame waardecreatie 2

2.4 Visie op duurzame waardecreatie

Duurzaamheid is al jaren integraal onderdeel van onze missie bij het creëren van Technology for Life. Zo kopen we sinds 2014 uitsluitend groene stroom in, is het hoofdkantoor voorzien van warmtepompen, liggen er zonnepanelen op onze daken en voeren we een zorgvuldig inkoopbeleid, met aandacht voor mens en milieu. In 2021 hebben we stappen gezet om onze visie en ons beleid op het gebied van duurzaamheid expliciet te maken. Hoewel verwachtingen en eisen van externe stakeholders een belangrijke stimulans waren, zijn het de intrinsieke drive en behoefte van de Nedap’ers die ervoor hebben gezorgd dat we een duidelijke, ambitieuze visie hebben neergezet, met concrete ambities.

Ontwikkelingen per kernthema

Kernthema 1. De ontwikkeling en ontplooiing van mensen

 • Medewerkers op de eerste plaats
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Duurzame inzetbaarheid

Kernthema 2. Een bedrijfsvoering met minimale impact op het milieu

Wij streven naar netto-nul CO2-uitstoot in 2030. Uiteraard verliezen wij andere oorzaken van negatieve impact daarbij niet uit het oog, zoals het produceren van afval en het gebruik van grondstoffen. De ontwikkeling van de CO2-uitstoot in scope 1 en 2 is in onderstaande grafiek weergegeven.

Co2 per fte in kilogrammen scope 1 en 2

Kernthema 3. Een waardeketen realiseren met minimale negatieve impact

De negatieve impact van onze producten vindt slechts op een beperkte schaal plaats bij Nedap zelf. De meeste impact vloeit voort uit de productie, het gebruik en de afvoer van het product: activiteiten die wij grotendeels niet zelf uitvoeren. Met dit kernthema zullen wij ons inzetten om de negatieve impact te minimaliseren.

Kernthema 4. Het ondersteunen van klanten bij verduurzaming met onze producten en oplossingen

Het verduurzamen van onze eigen bedrijfsvoering en onze waardeketen is belangrijk. Daarnaast zitten we als bedrijf in de positie dat we met onze proposities ook bijdragen aan de verduurzaming van de bedrijfsvoering van onze klanten. Als we daar een positief effect hebben, heeft dat uiteraard nog meer impact.

Hoewel onze proposities in veel gevallen al positieve duurzaamheidseffecten hebben, hebben we de ambitie om dit naar een hoger niveau te tillen. We willen duurzaamheid daarom volledig integreren in de strategische ambitie van onze proposities. De implementatie is marktgroepspecifiek.

Mensen cultuur leiderschap

2.5 Mensen, cultuur en leiderschap

In hoofdstuk 1 beschreven we dat de kwaliteit van onze mensen, onze cultuur en onze visie op leiderschap de basis vormen voor ons onderscheidend vermogen. Deze elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dienen in balans met elkaar verder te worden ontwikkeld.

Onze mensen

Ook in 2021 had de voortdurende COVID-19 pandemie een groot effect op de manier waarop er binnen Nedap is gewerkt. Minder fysiek contact stelt andere eisen aan de manier waarop we met elkaar samenwerken. Van leidinggevenden vroeg dit tijd en zorg om te borgen dat iedereen geïnformeerd bleef over de relevante ontwikkelingen binnen het bedrijf.

Werving

Het vinden van talentvolle nieuwe medewerkers blijft onverminderd essentieel voor het realiseren van onze groeiplannen. In 2021 hebben wij onze wervingsactiviteiten geïntensiveerd en verder geprofessionaliseerd en bouwden we verder aan onze reputatie van aantrekkelijke werkgever. Naast wederom een succesvolle Masterclass en de start van lichting zeven van de Nedap University lanceerden we de interne referral-campagne Groeten uit Groenlo om via eigen netwerken interessante kandidaten te vinden en lieten we eigen ontwikkelaars aan het woord in de Talk to a developer-campagne om ervaren mensen aan te trekken. Tenslotte werd de Nedap Sales Academy opgericht om commercieel talent te werven en dit versneld te ontwikkelen.

Groetenuitgroenloheader center 5
Opleiding en ontwikkeling

In het verslagjaar investeerden we onverminderd in het opleiden van onze medewerkers en hun persoonlijke ontwikkeling met onder andere de Nedap Introductietrainingen (voor nieuwe medewerkers), de Nedap Survival Skills-training (gericht op persoonlijke ontwikkeling) en het programma Persoonlijk Leiderschap.

Leiderschap en leiderschapsontwikkeling

De kwaliteit van leiderschap op team-, afdelings-, marktgroep- of Nedap-niveau is een bepalende factor voor het succes van ons bedrijf. Het verder ontwikkelen van dit leiderschap is dan ook een belangrijke prioriteit binnen Step Up!, ons strategisch plan. In 2021 werd het Leading Business-programma met succes ingezet om een nieuwe lichting marktgroepleiders versneld te laten groeien in hun nieuwe rol. Verder gingen de eerste groepen leidinggevenden van start met het Team Captain-programma, een praktisch trainings- en opleidingsprogramma gericht op het leidinggeven.

Facts 2 5 Mensen cultuur en leiderschap

© 2022 Nedap N.V. All rights reserved

Disclaimer.

Dit online jaarverslag betreft een niet-officiële kopie van ons oorspronkelijke en officiële jaarverslag over 2021. De onafhankelijke accountant (PwC) heeft niet vastgesteld dat deze kopie identiek is aan de officiële versie en is daartoe ook niet verplicht. Derhalve heeft de controleverklaring geen betrekking op deze online kopie, maar enkel op de officiële versie. In geval van tegenstrijdigheden in de interpretatie, prevaleert het officiële jaarverslag. Aan deze online versie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De goedgekeurde versie is te vinden in Jaarverslag 2021 – ESEF rapportage op nedap.com/investeerders/publicaties.

nedap-logo-wit-liggend
arrow-up-small-white